FAQ

Hoe gaat het verder als wij meedoen?

Als u besluit mee te doen, sluit u een overeenkomst met de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM). U geeft ons de opdracht de monitor bij uw organisatie uit te voeren. Vervolgens nemen onderzoekers van de Universiteit Utrecht contact met u op. Wij voeren het onderzoek uit, en rapporteren de resultaten aan u. Er zijn verschillende manieren om deel te nemen aan de NIM. U kunt kiezen uit drie pakketten. Lees hier meer over de inhoud van de verschillende pakketten.

Wat levert deelname aan de NIM ons op?

  • Inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van uw diversiteitsbeleid: we inventariseren uw diversiteitsbeleid middels de Beleidsscan Inclusiviteit. De beleidsscan meet in hoeverre uw diversiteitsbeleid overeenkomt met wat we uit de wetenschappelijke literatuur weten over de kenmerken van effectief diversiteitsbeleid.
  • Inzicht in het effect van uw beleid op medewerkers: wij meten door middel van een wetenschappelijk gevalideerde scan ( deMedewerkersscan Inclusiviteit), hoe uw medewerkers het inclusiviteitsklimaat in de organisatie ervaren.
  • Concrete aanbevelingen voor het optimaliseren van uw beleid: u ontvangt een rapport met uw onderzoeksresultaten en wetenschappelijk onderbouwd advies omtrent vervolgstappen.
  • Benchmark: u heeft inzicht in uw voortgang door uw scores te vergelijken met de resultaten van andere deelnemende organisaties en uw eigen resultaten uit voorgaande jaren.
  • Kennisdeling: u blijft op de hoogte van de meest recente wetenschappelijke inzichten en wisselt ervaringen uit met andere deelnemende organisaties tijdens ons jaarlijkse evenement.

Krijgen we ook een concreet advies?

Jazeker! Op basis van de Nederlandse InclusiviteitsMonitor komt u erachter op welke punten in uw diversiteitsbeleid winst te halen is en hoe u dit het beste kunt aanpakken. U ontvangt een rapport met de resultaten van uw organisatie op de Beleidsscan Inclusiviteit© en Medewerkersscan Inclusiviteit© . Op basis daarvan ontvangt u wetenschappelijk onderbouwde adviezen, toegespitst op de situatie in uw organisatie. Bekijk hier een voorbeeldrapportage.

Wanneer ontvangen we de rapportage met resultaten en advies?

Wanneer u deelneemt aan de NIM binnen pakket 1 of 2 ontvangt u het rapport uiterlijk 3 maanden nadat wij alle gegevens die we nodig hebben voor de analyses ontvangen hebben (ingevulde Beleidsscan Inclusiviteit© , ingevulde Medewerkersscan Inclusiviteit© en eventueel extra HR gegevens). Eén keer per jaar maken we een benchmark, gebaseerd op de resultaten van alle organisaties die in dat jaar hebben meegedaan met de NIM. Hierover ontvangt u een aanvullende rapportage, waarin de resultaten van uw organisatie worden afgezet tegen het gemiddelde van andere deelnemers. Hebt u gekozen voor pakket 3 dan maken we in onderling overleg afspraken over de termijn waarop u resultaten ontvangt.

Waar kunnen we een voorbeeld van het rapport inzien?

Op de website kunt u een voorbeeldrapportage bekijken. Hierin kunt u zien over welke onderdelen er gerapporteerd wordt, en hoe dit eruit ziet.

Uit welke onderdelen bestaat de NIM?

De NIM bestaat standaard uit twee onderdelen. De Beleidsscan Inclusiviteit© en de Medewerkersscan Inclusiviteit©. Kiest u voor pakket 2 dan kunt u resultaten van de medewerkersscan daarnaast ook laten koppelen aan HR gegevens (zoals bijvoorbeeld verzuim, prestaties, etc.).

Wat is de Beleidsscan Inclusiviteit©?

De beleidsscan geeft u inzicht in de effectiviteit, efficiëntie en samenhang van uw diversiteitsbeleid. Het geeft u zicht op wat u goed doet en waar nog verbetering mogelijk is. Wij inventariseren uw diversiteitsbeleid door middel van een online vragenlijst die ingevuld wordt door een HR medewerker in uw organisatie. Uw diversiteitsbeleid wordt gespiegeld aan wat bekend is uit wetenschappelijke literatuur. Op basis daarvan bepalen we uw score op een aantal beleidsdomeinen: instroom, inclusie, doorstroom en uitstroom van medewerkers. De beleidsscan geeft een indicatie van de kwaliteit van uw beleid in zijn geheel. Het is geen evaluatie van de effectiviteit van één specifieke beleidsmaatregel.

Wat is de Medewerkersscan Inclusiviteit©?

De medewerkersscan geeft u zicht op hoe medewerkers het inclusiviteitsklimaat in uw organisatie ervaren. Hebben zij het gevoel dat medewerkers die (om wat voor reden dan ook) anders zijn dan de meesten, geaccepteerd en gewaardeerd worden in de organisatie? We meten dit met een korte gevalideerde vragenlijst (+/- 5 min. invultijd) die speciaal voor dit doel ontwikkeld is en waarvan we weten dat scores samenhangen met belangrijke organisatiematen zoals bijvoorbeeld het welzijn van medewerkers. De vragenlijst wordt door alle medewerkers ingevuld.

Wie moeten de vragenlijsten invullen?

Er zijn twee standaard onderdelen van de NIM, de Beleidsscan Inclusiviteit© en de Medewerkersscan Inclusiviteit©. Beide zijn gebaseerd op een vragenlijst.

  1. Beleidsscan: Een contactpersoon op de HR afdeling vult vragen in over het diversiteitsbeleid van de organisatie. Dit kan online, of één van de onderzoekers kan naar u toe komen om de vragen samen te beantwoorden, als u dat liever wilt.
  2. Medewerkersscan: Alle medewerkers ontvangen een email met daarin een link naar een digitale vragenlijst. Zij kunnen daarop klikken om online de vragen te beantwoorden. Als het beter is de medewerkers op een andere manier te benaderen kan dat ook. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten.

Hoeveel tijd zijn we kwijt met het invullen van de vragenlijsten?

De HR medewerker die de Beleidsscan Inclusiviteit© invult, zal hier naar schatting 1,5 uur tijd voor nodig hebben. De vragen hoeven niet allemaal achter elkaar ingevuld te worden, het kan over verschillende momenten verdeeld worden. Dit maakt het ook mogelijk extra informatie op te zoeken of andere collega’s om informatie te vragen indien dit nodig is. Mogelijk bent u met het verzamelen van informatie extra tijd kwijt.  De vragenlijst voor de Medewerkersscan Inclusiviteit© wordt door alle medewerkers ingevuld. Voor het beantwoorden van de vragen medewerkers ongeveer 5 minuten nodig.

Kunnen we de vragen aanpassen?

Om een goede benchmark en vergelijking tussen organisaties te kunnen maken, is het belangrijk dat in elke organisatie precies dezelfde vragen worden gesteld.

We doen al een medewerkerstevredenheidsonderzoek, wat voegt dit toe?

Het is mogelijk dat sommige van de vragen die wij stellen lijken op vragen die ook in het periodieke medewerkerstevredenheidsonderzoek zitten. De toegevoegde waarde van de vragen uit de NIM zijn (a) dat in elke organisatie precies dezelfde vragen worden gesteld zodat een vergelijking mogelijk is, (b) dat de antwoorden op de vragen kunnen worden gekoppeld aan specifieke maatregelen in het diversiteitsbeleid en (c) dat er samenhang is met andere organisatiematen zoals bijvoorbeeld tevredenheid van medewerkers.

Hoe wordt onze score bepaald?

Uw diversiteitsbeleid wordt onderverdeeld in vier domeinen: instroom, inclusie, doorstroom, en uitstroom. In elk domein worden de activiteiten die u onderneemt vergeleken met wat u in het ideale geval zou kunnen doen, op basis van hetgeen bekend is uit wetenschappelijk onderzoek. Op basis hiervan bepalen wij uw score op de Beleidsscan Inclusiviteit©. Met de Medewerkersscan Inclusiviteit© wordt gemeten hoe medewerkers het inclusiviteitsklimaat in uw organisatie ervaren. Ook het oordeel van medewerkers telt mee in de score van uw organisatie op de Nederlandse InclusiviteitsMonitor.

Hoe wordt de benchmark bepaald?

Doordat alle organisaties dezelfde vragen beantwoorden is het mogelijk de resultaten met elkaar te vergelijken. De benchmark vergelijkt uw score op de Beleidsscan Inclusiviteit© met de gemiddelde score van alle deelnemende organisaties. Wanneer u meerdere jaren meedoet vergelijken wij uw score ook met uw eigen score in voorgaande jaren. Uw score op de Medewerkersscan Inclusiviteit© (hoe ervaren medewerkers het organisatieklimaat?) vergelijken wij met een gemiddelde van een representatieve steekproef van de Nederlandse beroepsbevolking.

Met welke organisaties worden wij vergeleken?

Dat hangt af van welke organisaties er meedoen met de NIM. Wij streven ernaar voor elk type organisatie minimaal één vergelijkbare andere organisatie te kunnen opnemen in de benchmark.

Hoe zit het met de privacy?

Wij vragen in de Medewerkersscan Inclusiviteit© achtergrondgegevens van medewerkers (zoals leeftijd, geslacht, functie) om antwoorden van verschillende doelgroepen te kunnen vergelijken. In de rapportages worden alleen algemene trends en vergelijkingen tussen doelgroepen gerapporteerd. Alle deelnemers en deelnemende organisaties blijven daardoor anoniem. We voeren het gehele onderzoek uit in overeenstemming met de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en stellen daartoe een overeenkomst voor de organisatie en toestemmingsformulier voor medewerkers op.

Waar zijn de kosten voor deelname op gebaseerd?

Het bedrag dat u betaalt dekt uitsluitend de directe kosten van het verzamelen en analyseren van gegevens, en het rapporteren over de situatie in uw organisatie. De kostprijs van de organisatiespecifieke rapportage is gebaseerd op het aantal uren dat de onderzoekers nodig hebben om dit te doen. De overige kosten (ontwikkeling van de Monitor, verzamelen van en rapportage over benchmark gegevens, verdere kennisuitwisseling) worden gedekt door de Nederlandse InclusiviteitsMonitor.

Waarom willen jullie het onderzoek elk jaar herhalen?

Het jaarlijks herhalen van het onderzoek stelt u in staat om ontwikkelingen in uw diversiteitsbeleid in kaart te brengen. Dit maakt het mogelijk om voor uw organisatie specifiek te kijken of de ingezette maatregelen effect sorteren. Ons advies is om in ieder geval drie jaar aan de NIM deel te nemen.

Hoe brengen jullie de resultaten naar buiten?

De organisatiespecifieke rapportages worden niet met anderen gedeeld. Binnen uw eigen organisatie bepaalt u zelf welke medewerkers de rapportage te zien krijgen. In alle communicatie over de benchmark, de bredere resultaten van de NIM, en wetenschappelijke publicaties over de NIM zullen algemene patronen en trends bevatten (bijvoorbeeld vergelijking tussen overheidsorganisaties en commerciële organisaties) . Alleen indien u dit zelf wenst en hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent zal uw organisatie met naam en toenaam worden genoemd als deelnemer aan de NIM.

Kunnen jullie doelgroepen vergelijken?

Jazeker! In de Beleidsscan Inclusiviteit© wordt in principe gekeken naar het algemene diversiteitsbeleid van de gehele organisatie. Hoe medewerkers het organisatieklimaat ervaren wordt gemeten met de Medewerkersscan Inclusiviteit©. Wilt u weten of hierin verschillen bestaan tussen bepaalde groepen medewerkers?  Dit is mogelijk binnen pakket 2. Tijdens de intake met de onderzoekers bespreekt u welke groepen medewerkers u met elkaar wilt laten vergelijken.

Kunnen jullie afdelingen vergelijken?

Jazeker! In de Beleidsscan Inclusiviteit© wordt in principe gekeken naar het algemene diversiteitsbeleid van de gehele organisatie. De invloed hiervan op het organisatieklimaat zoals die door medewerkers wordt ervaren, kan per afdeling worden uitgesplitst. Dit is mogelijk binnen pakket 2. Tijdens de intake met de onderzoekers kan worden besproken welke afdelingen u wilt onderscheiden in de analyse van de medewerkerservaringen. Zijn er ook (grote) verschillen tussen afdelingen in hoe het diversiteitsbeleid is ingezet of wordt uitgevoerd? Dan is het mogelijk de NIM toe te spitsen op specifieke onderdelen van de organisatie. Dit is mogelijk binnen pakket 3. In overleg stellen we vast wat uw specifieke wensen zijn en welke kosten hieraan verbonden zijn.

Kunnen jullie verbanden leggen met andere HR gegevens?

Jazeker! Welke gegevens hiervoor in aanmerking komen, en welke verbanden mogelijk interessant zijn, kan worden besproken tijdens de intake met de onderzoekers. Een koppeling aan andere HR gegevens, zoals bijvoorbeeld verzuimgegevens, salarisschalen of prestaties (ook wel genoemd HR Analytics) is onderdeel van pakket 2 van de NIM. Hoe dit precies in zijn werk gaat kan tijdens de intake met de onderzoekers worden besproken. Afhankelijk van uw specifieke wensen kan dit ook in pakket 3 opgenomen worden.

Kan de NIM ons ook helpen met andere vragen die te maken hebben met diversiteit?

Jazeker! Naast de standaard opties die wij aanbieden binnen pakket 1 en pakket 2 is ook maatwerk mogelijk (pakket 3). Hiervoor is een aanvullende bespreking nodig om de wensen van de organisatie en de mogelijkheden die vanuit de NIM-onderzoekers geboden kunnen worden op elkaar af te stemmen. Indien u kiest voor maatwerk zal altijd van tevoren een offerte worden uitgebracht.

Wat is de relatie tussen de Nederlandse InclusiviteitsMonitor (NIM) en het Nationaal Integratie Fonds?

De ontwikkeling van de NIM op basis van wetenschappelijk onderzoek, het verzamelen en analyseren van benchmark gegevens, en de verdere kennisuitwisseling wordt mogelijk gemaakt door subsidies aan het Nationaal Integratie Fonds, onder andere door START Foundation. Verder wordt expertise en menskracht kosteloos ingebracht door het bedrijfsleven (ADG dienstengroep) en de Universiteit Utrecht. Het Nationaal Integratie Fonds is een stichting zonder winstoogmerk, en heeft als doel integratie in de Nederlandse samenleving te bevorderen, door organisaties te ondersteunen in het ontwikkelen en optimaliseren van hun diversiteitsbeleid. Het Nationale Integratie Fonds is in 2018 van naam veranderd en heet voortaan Nederlandse InclusiviteitsMonitor.