Inclusiviteit / diversiteit

Veel organisaties hebben maatregelen om de diversiteit te bevorderen. Deze zijn er op gericht meer verschillende soorten werknemers en doelgroepen in dienst te nemen en door te laten groeien. Maar als die verschillende soorten werknemers in dienst zijn, wil dat nog niet zeggen dat ze hun unieke talenten laten zien, dat ze goed met elkaar samenwerken, of dat ze ook blijven. Werken aan de diversiteit van het personeelsbestand heeft alleen zin als het ook lukt ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt en zichzelf kan zijn: in een inclusief werkklimaat. Daarom richt de NIM zich op de verbinding tussen diversiteit en inclusiviteit, om zo de lange termijn effecten en de effectiviteit van het diversiteitsbeleid te vergroten.

In dit artikel vindt u een samenvatting van het onderzoek dat laat zien waarom het zo belangrijk is diversiteit en inclusiviteit met elkaar te verbinden, en wat daarbij de knelpunten zijn in de praktijk.

Over inclusiviteit

Steeds meer organisaties en bedrijven raken ervan doordrongen dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de diversiteit van hun werknemersbestand. In de ‘business case for diversity’ wordt benadrukt dat een meer divers personeelsbestand de sleutel is tot meer innovatie, flexibiliteit, en een beter bedrijfsresultaat. Er zijn dan ook allerlei initiatieven die zich inzetten voor het vergroten van diversiteit op het werk. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan het formuleren van ambities en streefcijfers, worden plannen uitgewerkt, en zijn prijzen en awards te verdienen, zoals onder de vlag van het ‘charter diversiteit’.

LEES MEER

De uitdaging

Wetenschappelijk onderzoek dat tot nu toe is gedaan geeft een eerste beeld van wat voor soort maatregelen meer en minder succesvol zijn, hoe van diversiteit geprofiteerd kan worden en aan welke voorwaarden er moet worden voldaan om een effectief diversiteitsbeleid op te zetten.

LEES MEER

Valkuilen

Het is niet altijd zo eenvoudig om echt werkende maatregelen te bedenken. Soms doen goedbedoelde maatregelen, waarvan je op het eerste gezicht zou zeggen dat ze geen kwaad kunnen, zelfs meer kwaad dan goed. Gelukkig geven wetenschappelijke studies inzicht in waarom deze negatieve effecten ontstaan en wat er gedaan kan worden om ze te voorkomen.

LEES MEER

Meer informatie

Er is veel literatuur over diversiteit en inclusiviteit binnen organisaties. Dit betreft wetenschappelijke literatuur die wij hier niet volledig mogen publiceren. Voor de complete artikelen verwijzen wij naar de uitgever of universiteitsbibliotheken. De belangrijkste inzichten en nieuwste onderzoeken vindt u hier.

 

The Impact of Organizational Diversity Policies on Minority Employees’ Leadership Self-Perceptions and Goals

Een werkomgeving waar verschillen expliciet benadrukt én gewaardeerd worden, helpt medewerkers uit minderheidsgroepen meer vertrouwen te hebben in hun leiderschaps­capaciteiten.

Seval Gündemir, John F. Dovidio, Astrid C. Homan en Carsten K. W. De Dreu

Being part of diversity: The effects of an all-inclusive multicultural diversity approach

Meerderheidsgroep expliciet benoemen als onderdeel van diversiteit leidt tot een sterker gevoel van inclusie en meer steun voor diversiteitsbeleid.

Wiebren S. Jansen, Sabine Otten en Karen I. van der Zee

Presumed fair: Ironic effects of organizational diversity structures

De aanwezigheid van diversiteitsbeleid kan een illusie van eerlijke en gelijke behandeling veroorzaken. Medewerkers merken bestaande discriminatie minder snel op en reageren negatiever op iemand die discriminatie in de organisatie aankaart.

Cheryl R. Kaiser, Ines Jurcevic, Laura M. Brady, Brenda Major, Tessa L. Dover en Jenessa R. Shapiro

Best practices or best guesses? Assessing the efficacy of corporate affirmative action and diversity polices

Diversiteit in het management neemt het meest toe als een manager, comité, of werkgroep hiervoor verantwoordelijkheid krijgt toegewezen. Diversiteitstrainingen zijn het minst effectief.

Alexandr Kalev, Frank Dobbin en Erin Kelly

Successful female leaders empower women’s behavior in leadership tasks

Blootstelling aan vrouwelijke rolmodel/en doet prestatieverschil tussen mannen en vrouwen verdwijnen.

loana M. Latu, Marianne Schmid Mast, Joris Lammers en Dario Bombari

Ironic effects of antiprejudice messages: How motivational interventions can reduce prejudice

Mensen motiveren vooroordelen tegen te gaan door een sociale norm te benadrukken, kan tot méér vooroordelen leiden. Informeren en benadrukken dat het een eigen keuze is blijkt effectiever.

Lisa Legault, Jennifer N. Gutsell en Michael Inzlicht

Motivation for Education and Work in Young Muslim Women: The Importance of Value for Ingroup Domains

Respect voor belangrijke identiteitsaspecten helpt Islamitische vrouwen om werkmotivatie te behouden, en versterkt hun identificatie met de meerderheidsgroep.

Colette Van Laar, Belle Derks en Naomi Ellemers

Managing Nationality Diversity: The Interactive Effect of Leaders’ Cultural Intelligence and Task Interdependence

Bij het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid, moeten de kenmerken van een taak, de leider én de diversiteit binnen het team gelijktijdig worden bekeken. In teams die onderling meer afhankelijk van elkaar zijn, spelen teamleiders een sleutelrol bij het diversiteitsmanagement. Leiders met een hogere ‘culturele intelligentie’ beschikken over de vaardigheden om teamprocessen adequaat te bevorderen en zo het diversiteitsklimaat en de prestaties van diverse, meer van elkaar afhankelijke teams te verbeteren.

Doris Rosenauer, Astrid C. Homan, Christiane A. L. Horstmeier en Sven C. Voelpel

How men can become better allies to women

Initiatieven om genderongelijkheid op de werkvloer tegen te gaan zijn vaak nog specifiek gericht op vrouwen. Denk bijvoorbeeld aan netwerkgroepen of mentorprogramma’s. Onderzoek laat echter zien dat het loont om mannen bewust te betrekken bij initiatieven om gendergelijkheid te bevorderen: 96% van de organisaties waar dit gebeurt ziet vooruitgang, tegenover slechts 30% van de organisaties waar dit niet gebeurt. Maar hoe pak je dit het beste aan? En welke valkuilen zijn er? Lees hier het artikel van Johnson & Smith in Harvard Business Review.

W. Brad Johnson & David G. Smith

Why Doesn’t Diversity Training Work?

Dit artikel beschrijft 5 redenen waarom diversiteitstrainingen vaak niet werken:

  1. De trainingen zijn vaak te kort om gedragsverandering teweeg te kunnen brengen.
  2. Diversiteitstrainingen kunnen onbedoeld juist stereotypen en vooroordelen activeren.
  3. Het feit dat medewerkers in de organisatie een training gevolgd hebben kan leiden tot blind vertrouwen dat discriminatie of vooroordelen niet meer voorkomen in de organisatie.
  4. Diversiteitstrainingen kunnen weerstand opwekken bij de meerderheidsgroep doordat zij zich buitengesloten voelen.
  5. Verplichte trainingen roepen vaak weerstand op en zijn daarom niet effectief.

De auteurs beschrijven een aantal voorwaarden die van belang zijn om diversiteitstrainingen wél te laten werken. Om te beginnen is het belangrijk dat de training oefeningen bevat die gericht zijn op gedragsverandering. Daarnaast is het essentieel te benadrukken dat iedereen, dus ook de meerderheid onderdeel uitmaakt van diversiteit. Ook moeten medewerkers zelf kunnen beslissen of zij een training volgen.

Het meest belangrijk is dat werkgevers niet kunnen verwachten dat training op zichzelf vooroordelen vermindert. De sleutel is om diversiteitstraining te koppelen aan aanvullende maatregelen, zoals het betrekken van het management bij het oplossen van het probleem.

Frank Dobbin and Alexandra Kalev