Over inclusiviteit

Steeds meer organisaties en bedrijven raken ervan doordrongen dat het belangrijk is aandacht te besteden aan de diversiteit van hun werknemersbestand. In de ‘business case for diversity’ wordt benadrukt dat een meer divers personeelsbestand de sleutel is tot meer innovatie, flexibiliteit, en een beter bedrijfsresultaat. Er zijn dan ook allerlei initiatieven die zich inzetten voor het vergroten van diversiteit op het werk. Op verschillende fronten wordt gewerkt aan het formuleren van ambities en streefcijfers, worden plannen uitgewerkt, en zijn prijzen en awards te verdienen, zoals onder de vlag van het ‘charter diversiteit’.

De weerbarstige werkelijkheid is echter dat de uitvoering van al deze plannen niet altijd binnen bereik is, laat staan dat de gehoopte meerwaarde van diversiteit wordt gerealiseerd. Integendeel, soms blijken jarenlange, kostbare inspanningen tot weinig resultaten te leiden en worden maatregelen teruggedraaid, of is het falende diversiteitsbeleid een bron van negatieve publiciteit. In de praktijk mislukt er veel, verandert het langzaam, en raken mensen ontmoedigd. ‘We hebben al van alles geprobeerd, maar niets werkt’ wordt vaak gezegd.

Ook onderzoek laat zien dat het vaak niet lukt om met goede bedoelingen en ‘gezond verstand’ oplossingen de problemen weg te nemen die mensen met een andere achtergrond ervaren. Integendeel, soms worden ze juist groter door een diversiteitsbeleid dat niet goed werkt.

Meer dan ooit is er dus behoefte aan ‘evidence-based’ diversiteitsbeleid en monitoring van de effecten ervan in de praktijk. Hiervoor is het nodig dat organisaties zich niet alleen richten op specifieke doelgroepen of ‘leuke acties’, maar een meer systematisch diversiteitsbeleid ontwikkelen, waarin concrete doelstellingen, systematische monitoring en terugkoppeling, en objectieve effectiviteitsmetingen een centrale rol spelen.

De wetenschap kan hierbij helpen door organisaties hierop te bevragen, instrumenten te ontwikkelen, en resultaten te ‘vertalen ‘voor andere situaties. Een gerichte inzet is nodig om onderliggende mechanismen te documenteren en ‘best practices’ in kaart te brengen binnen Nederlandse organisaties. Zo ontstaat actuele en praktisch bruikbare kennis over wat wel en niet werkt. De NIM heeft als doel om dit mogelijk te maken.

terug